ฟังเพลงออนไลน์

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

แนะแนวศึกษาต่อ แก่นักเรียน ม.3

9 ม.ค. 56 
9 ม.ค. 56 อาจารย์มาโนชย์ นวลกุล และอาจารย์ทวีพร จิตรา อาจารย์ประจำิวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3อบรมขอรับใบอนุญาตขับขี่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 56

9 ม.ค 56 
นายเสรี  แจ้งเศษ  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน สำนักงานขนส่งทางบก อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 56 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

เตรียมพร้อม สอบ O-Net ป. 6 ปี 2555

4  ม.ค. 56  นายมานะ   ชัยชนะ  ศักษานิเทศก์ฯ สพป.สฎ. 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6 โรงเรียนสังกัด อ.บ้านนาเดิม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

เตรียมสอบ NT ป. 3 ปี 2555

3 ม.ค. 56  นายมานะ  ชัยชนะ  ศน.สพป.สฎ.3 ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินการจัดการศึกษาขั้รพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) การหาเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด อ.บ้านนา้เดิม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอน"
เครือข่ายสถานศึกษาบ้านนาบวรวิทย์  สพป.สฏ.เขต 3
9-10 กรกฎาคม 2555
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จ.สุราษฎร์ธานี
      

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555(ขออภัยที่อัพโหลดภาพช้า)

 13 ม.ค. 2555  นายเจริญศักดิ์  วงสุวรรณ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาใต้  ประจำปี 2555  โดยมีนายสฤทธิ์  วีระสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานอาจารย์ท่านใดต้องการภาพเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง